Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej nowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, przy ul. Samuela Frankla w Prudniku

Prudnickie TBS Sp z o.o. informuje, że dokonano wyboru oferty na wykonanie dokumentacji technicznej nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przyłączami przy ul. Samuela Frankla w Prudniku. Szczegóły w załączniku:

PDFwybór oferty na dokumentację techniczną.pdf (299,07KB)
 


Odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania :

Czy jest jakiś szczególny formularz ofertowy – nie znalazłem wśród załączników – czy też składamy ofertę na papierze firmowym?

Odpowiedź: Nie ma szczególnego formularza ofertowego. Ofertę można złożyć na papierze firmowym.


Odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania :

1) DOŚWIADCZENIE OSÓB, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAŁY ZAMÓWIENIE / TABELA

- Czy występując jako Pracownia .... zatrudniająca na zasadzie zlecenia zewnętrznego branże konstr. , instalacje - wymieniam dane TYLKO SWOJE jako osoby prowadzącej całość zlecenia / tym samym dokument potwierdzający / referencje - odnoszą się do Pracowni - jako głównego projektanta całego zlecenia? Czy winne to robić każde z pod branżystów (rzadko spotykane)

Odpowiedz: Zamawiający wymaga, aby wypełniając Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do zawarcia umowy, wpisać doświadczenie wszystkich osób, które będą realizowały zamówienie, również  każdego z pod branżystów

2) OFEROWANA cena ryczałtowa odnosić się do METRA KW/powierzchni PUM? Czy całości zlecenia - w tym momencie nie jest znany PUM finalny - bez wykonania chłonności terenu.

Można jedynie wstępnie oszacować spodziewany PUM budynku + garaż i PZT + uzyskanie warunków technicznych, map i uzgodnień....czy TAKIEGO modelu kwoty ofertowej Państwo się spodziewacie?

Czy w/w cena może wyłączać wynagrodzenie za sieci zewnętrzne (NIE INSTALACJE OSIEDLA jak instalacja deszczowa, wodociągowa czy kanalizacyjna), które na dzień dzisiejszy bez określenia warunków technicznych są "niewiadomą" w odniesieniu do ich przebiegu, długości itd - te zwykle są odrębnym opracowaniem (wyceną) podobnie jak:

 - badania geotechniczne gruntu oraz dokumentacja posadowienia - stanowią odrębność w stosunku do ceny podstawowej (bez znanej ilości budynków , zakresu inwestycji cena ta zawiera spory margines błędnego szacunku)

Odpowiedz: Zamawiający wymaga aby cena zawierała koszty wszystkich czynności i opracowań niezbędnych do wykonania całości zamówienia. Zgodnie z zapisem pkt. XI ppkt. 2 Zaproszenie do zawarcia umowy cyt; „Wykonawca podaje w ofercie cenę za wykonanie całości zamówienia…”.

3) Czy dobrze rozumiem, że przedmiotem jest JEDEN budynek z garażem podziemnym - ok 900 mkw (16 mieszkań x śr. 55mkw)? + koncepcja urbanistyczna na pozostałe "etapy" zakładające podobny/ten sam budynek średnio-wysoki (h=15m)?

Odpowiedz: Tak, przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej jednego budynku.

4) wizualizacja ma odnosić się do  terenu w perspektywicznej realizacji całości realizowanego terenu, czy do JEDNEGO budynku  - w przedmiocie zamówienia? Czy całość przyszłego osiedla ma być przedstawiona TYLKO w planie zagospodarowania terenu? 1:500.

Odpowiedź: Wizualizacja odnosić się ma do jednego budynku. A wymagania dotyczące wykonania  uproszczonej koncepcja zagospodarowanie sąsiednich terenów opisane zostały szczegółowo w pkt. 3. ppkt.2 tiret. 12 załącznika Nr 1 Zaproszenia do zawarcia umowy wraz z podaniem (skala 1:1000).

5) Wybrany zatem JEDEN budynek w całości urbanistycznej będzie realizowany "przy głównej drodze" - jako etap 1 czy w głębi działki ?- ma to znaczenie w odniesieniu do dróg , sieci itd....

Odpowiedź: Pierwszy budynek będący przedmiotem niniejszego zamówienia w całości urbanistycznej realizowany będzie na części nieruchomości położonej w Prudniku na rogu ul. Skowrońskiego i ul. Frankla wydzielonej w niezbędnym zakresie z działek Nr 2051/149, 2053/151 (opisano w pkt. 3. ppkt.2 tiret. 12 i ppkt. 6 załącznika Nr 1 Zaproszenia do zawarcia umowy.

6) Termin złożenia koncepcji = termin złożenia projektu budowlanego ??? (75dni od podpisanej umowy) - mało realne termin z uwagi na pokrywający się termin akceptacji koncepcji - ok 2 miesięcy. Jest to termin w którym możemy złożyć w imieniu INW wnioski o media, zlecenia wykonania map itd. - stąd ew. złożenie do pozwolenia - wymaga dłuższego okresu - min 30dni + , pod warunkiem uzyskania np. map dc projektowych + zmiana MPZT

Odpowiedź:  W pkt. V. Termin Wykonania zamówienia w ust. 2 tiret.2  omyłkowo wpisano nieprawidłowy termin 75 dni od zawarcia umowy.  Powinno być:  75 dni od zakończenia Etapu I.  Zamawiający dokonał stosownego sprostowania na stronie internetowej Spółki:  http://bip.tbs.prudnik.pl (zakładka Ogłoszenia).

7) Udokumentowanie "przynajmniej dwóch opracowań..." - przedstawiamy referencje jako cała Pracownia, czy każda z branż ...?

Odpowiedz: Nie jest wymagane złożenie referencji przez Wykonawcę. Wystarczy wypełnienie zał. Nr 2 Zaproszenia do zawarcia umowy zgodnie z jego zapisami i wyjaśnieniami do pytania nr 1). 

8) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu, braku toczących się przeciwko niemu sporów itd -  posiadacie Państwo określone druki czy wystarczy własne oświadczenie?

Odpowiedź: Wystarczy własne oświadczenie.

9) Skąd wynika i w jakim momencie ma być wpłacona (kiedy rozliczona/zwrócona) kwota 10% zabezpieczenia. Rozumiem że odnosić się ma do ceny brutto? Czy jest to negocjowalne? Jako pracownia z 15letnim doświadczeniem nie spotkałem się z wpłacaniem % kwoty przy rozpoczęciu prac, przeciwnie - to INW zwykł płacić część w momencie akceptacji koncepcji, a czasem już w momencie o wystąpienie/uzyskanie warunków technicznych. W momencie rozpoczęcia prac ponosimy sporą część za mapy, geologię itd., stąd obciążenie dodatkową 10% kwotą od ceny brutto stanowi nie lada wyzwanie.

Odpowiedz: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (ZNWU)  w wysokości określonej w pkt. XIII.pkt.1 Zaproszenia do zawarcia umowy należy wnieść najpóźniej w terminie zawarcia umowy. Wniesione ZNWU w wysokości 30% będzie zwolnione po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla opracowanej  koncepcji architektoniczno-budowlanej budynku, a 60% wniesionego ZNWU będzie zwolniona po wykonaniu przedmiotu zamówienia. Pozostałe 10% wniesionego ZNWU zostanie zwolnione po upływie okresu gwarancji i rękojmi (5 lat). 

 


 Zamawiający dokonuje załączenie dodatkowych dokumentów:

Określenie wstępnych wymagań/możliwości technicznych podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla planowanych inwestycji (ZWiK Prudnik)

- określenie wstępnych wymagań/możliwości technicznych podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej ( ZEC Prudnik)

- określenie wstępnych wymagań/możliwości technicznych podłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej do planowanej inwestycji ( Tauron)

PDFwarunki Tauron.pdf (911,71KB)
PDFwarunki ZEC Prudnik.pdf (1,17MB)
PDFwarunki ZWiK Prudnik.pdf (1,06MB)
 


Sprostowanie oczywistej pomyłki przez Zamawiającego.

W pkt.5 Zaproszenia do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przyłączami przy ul. Samuela Frankla w Prudniku Zamawiający dokonuje oczywistej pomyłki  w zapisie ust.2, tiret 2.,  z brzmienia: „ -  opracowanie kompletnej dokumentacji, w tym projektu budowlanego, wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę – termin: 75 dni  od zawarcia umowy.”

na brzmienie „ -  opracowanie kompletnej dokumentacji, w tym projektu budowlanego, wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę – termin: 75 dni od zakończenia Etapu I-szego.”


Zaproszenie do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej nowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, przy ul. Samuela Frankla w Prudniku

PDFZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY NA ....pdf (2,27MB)
PDFZAPROSZENIE - Załącznik nr1.pdf (3,75MB)
PDFZAPROSZENIE - Załącznik nr 2.docx.pdf (132,92KB)
PDFzaświadczenie z planu.pdf (1,73MB)
PDFMapa zasadnicza.pdf (628,32KB)
DXFMapa zasadnicza - plik DXF.dxf (358,38KB)
PDFFOTO.pdf (427,58KB)